Jafnréttisstefna

I. Markmið og umfang

Markmið jafnréttisstefnu Lyfjastofnunar er að allir starfsmenn stofnunarinnar, konur jafnt sem karlar, skuli vera jafnir fyrir lögum og njóta jafnréttis án tillits til kynferðis, aldurs, trúarbragða, skoðana, þjóðernis, kynþáttar, kynhneigðar, litarháttar, efnahags, ætternis, fjölskyldutengsla og stöðu að öðru leyti. Konur og karlar sem starfa hjá Lyfjastofnun skulu alltaf njóta jafns réttar í hverju máli.

Lyfjastofnun telur að með því að stuðla að jafnrétti kvenna og karla sem starfa hjá stofnuninni fái færni, hæfileikar og þekking allra notið sín í hvetjandi og þægilegu vinnuumhverfi þar sem skilvirkni og sveigjanleiki eru höfð að leiðarljósi.

Jafnréttisstefna þessi tekur til allra karla og kvenna sem starfa hjá Lyfjastofnun.

II. Ábyrgð

Forstjóri Lyfjastofnunar ber ábyrgð á að jafnréttisstefnu stofnunarinnar sé fylgt eftir og haldið við.
Sviðsstjórar og deildarstjórar annast eftirlit með að stefnunni sé framfylgt, hver á sínu sviði.

III. Skýring

Markmið laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 er að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla og jafna þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. Með hliðsjón af markmiði laganna og að teknu tilliti til 65. gr. Stjórnarskrárinnar hefur Lyfjastofnun sett sér jafnréttisstefnu.

Jafnréttisáætlun skal endurskoðuð á þriggja ára fresti.

IV. Launajafnrétti

Markmið: Konum og körlum sem starfa hjá Lyfjastofnun skulu greidd sömu laun og skulu njóta sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt eða sambærileg störf.  Þannig skulu laun ákveðin á sama hátt fyrir konur og karla og viðmiðin sem lögð eru til grundvallar við launaákvörðun skulu vera hin sömu.

Aðgerðaáætlun: Í þessu skyni skal stofnunin notast við kynhlutlaus viðmið um frammistöðu í starfi. Með kjörum í þessu sambandi er, auk launkjara, átt við lífeyris-, orlofs- og veikindarétt og hvers konar önnur starfskjör eða réttindi sem metin eru til fjár.

Mat og eftirfylgni: Árlega skal farið yfir laun karla og kvenna sem starfa hjá Lyfjastofnun með tilliti til launajafnréttis. Komi í ljós við árlega yfirferð yfir laun hjá Lyfjastofnun að konum og körlum séu ekki greidd sömu eða sambærileg laun fyrir sömu eða sambærileg störf þá skal það leiðrétt.

V. Auglýsingar um laus störf

Markmið:Laus störf innan Lyfjastofnunar skulu standa opin jafnt konum sem körlum.  Orða skal allar starfsauglýsingar á vegum Lyfjastofnunar með þeim hætti að bæði kynin séu höfð í huga við gerð þeirra.

Aðgerðaáætlun: Þegar unnið er að gerð auglýsinga um laus störf hjá Lyfjastofnun skulu störf alltaf vera ókyngreind. Jafnframt skal alltaf tilgreint að konur jafnt sem karlar séu hvött til að sækja um viðkomandi starf.

Mat og eftirfylgni: Árlega skal yfirfara þær auglýsingar sem birtar hafa verið á vegum Lyfjastofnunar til að kanna hvort staðið hafi verið við framangreind markmið.

VI. Ráðningar í störf

Markmið:Við ráðningu í störf hjá stofnuninni skal ætíð leggja áherslu á að ráða hæfasta umsækjandann í stöðuna, óháð kyni. Í því sambandi skal líta til málefnalegra sjónarmiða svo sem færni, menntunar, reynslu og hæfni til mannlegra samskipta. Jafnréttissjónarmið skulu metin til jafns á við önnur sjónarmið.

Aðgerðaáætlun: Lyfjastofnun stefnir að því að hafa sem jafnast hlutfall kynjanna í hinum ýmsu störfum á öllum sviðum innan stofnunarinnar. Við ráðningu nýrra starfsmanna þar sem val stendur á milli tveggja jafnhæfra starfsmanna, karls og konu,  skal haft í huga að jafna hlutfall kynjanna hjá stofnuninni.

Konur hafa frá upphafi verið í meirihluta sem starfsmenn Lyfjastofnunar. Til þess að jafna hlutfall kvenna og karla sem starfa hjá stofnuninni þá hefur undanfarin ár verið hugað að því að fjölga karlmönnum við nýráðningar.

Mat og eftirfylgni: Árlega skal farið yfir ráðningar nýrra starfsmanna með tilliti til framangreinds og kannað annars vegar hvort markmið um að hafa sem jafnast hlutfalla kynjanna að störfum hafi gengið eftir sem og hvort jöfn staða kvenna og karla sé höfð í huga við nýráðningar.

VII. Samskipti innan stofnunarinnar

Markmið.Í daglegum störfum innan stofnunarinnar er óheimilt að mismuna einstaklingum vegna, kynferðis, aldurs, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, kynhneigðar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. Starfsmenn skulu hafa jafna möguleika á að nýta hæfileika sína og þekkingu á sem bestan hátt.

Við úthlutun verkefna meðal starfsmanna stofnunarinnar, tilfærslu og framgöngu í starfi skal þess gætt að einstaklingum sé ekki mismunað vegna kynferðis. Þá skulu konur og karlar sem starfa hjá stofnuninni hafa jafna möguleika til að axla ábyrgð í starfi.

Starfsmenn skulu haga tali sínu og athöfnum þannig að það sé öðru kyninu ekki til minnkunar, lítilsvirðingar eða stríði gegn jafnri stöðu og jafnrétti kynjanna á nokkurn hátt, sbr. gæðaskjal um aðgerðir gegn einelti.

Aðgerðaáætlun: Á degi hverjum skulu forstjóri, sviðsstjórar, deildarstjórar og teymisstjórar vera fyrirmynd annarra starfsmanna um góð samskipti innan stofnunarinnar.

Yfirmenn skulu taka alvarlega allar ábendingar sem berast um ótilhlýðilega háttsemi og/eða slæm samskipti starfsmanna innan stofnunarinnar. Brugðist skal við þeim af yfirmönnum/forstjóra án tafar.

Mat og eftirfylgni: Árlega skal farið yfir hvort markmið um góð samskipti innan stofnunarinnar hafi náðst, sem og hvort gripið hafi verið til viðeigandi aðgerða í hvert sinn.

Vandamál vegna ofangreindra atriða eru skráð og í hvert skipti metið hvort eða hvaða aðgerða er þörf til að bregðast við. Starfsmannastjóri kannar þessi atriði árlega.

VIII. Samræming fjölskyldulífs og atvinnu

Markmið: Konum og körlum sem starfa hjá Lyfjastofnun skal gert kleift, sem frekast er unnt, að samræma fjölskyldulíf sitt og atvinnu. Til þess að svo megi verða geta einstaklingar sem starfa hjá stofnuninni óskað eftir því að vinnutími verði aðlagaður að þörfum þeirra. Slíkar beiðnir eru metnar hverju sinni með tilliti til viðkomandi starfs og þarfa stofnunarinnar.

Aðgerðaáætlun: Í starfsmannahandbók er skráður sá sveigjanleiki er starfsmenn njóta í starfi og gildir jafnt fyrir karla og konur. Starfsmenn koma óskum um sveigjanleika til næsta yfirmanns og er svarað eins fljótt og unnt er. Óskir um sveigjanleika geta t.d. falið í sér að vinna frá heimili í ákveðinn tíma, framkvæma vinnuskyldu í ákveðnum hlutföllum milli heimilis og skrifstofu, fara í tímabundið lægra vinnuhlutfall o.s.frv.

Mat og eftirfylgni: Starfsmannastjóri kannar árlega sveigjanleika með tilliti til kynja og hvort frekari aðgerða sé þörf.

IX. Starfsþjálfun og endurmenntun

Markmið: Konur sem og karlar sem starfa hjá Lyfjastofnun í sambærilegum störfum skulu njóta jafnra möguleika til sí- og endurmenntunar. Þá skulu bæði kynin einnig njóta jafnra möguleika til starfsþjálfunar og til að sækja námskeið sem haldin eru til að auka hæfni í starfi eða til undirbúnings öðrum störfum, sbr. hér gæðaskjal um Starfsþjálfunar- og endurmenntunarstefnu Lyfjastofnunar, SSK-237.

Aðgerðaáætlun: Í starfsmannasamtali sem haldið er árlega hafa allir starfsmenn, konur og karlar, tækifæri til að ræða við næsta yfirmann um starfsþjálfunarþörf og endurmenntun. Umsóknir um starfsþjálfun og endurmenntun skulu fara að því sem greint er frá í fyrrnefndu gæðaskjali SSK-237.

Mat og eftirfylgni: Starfsmannastjóri skráir endurmenntun og þjálfun starfsmanna og leggur mat á þjálfunarþörf í samráði við yfirmenn.

X. Kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni

Markmið:Kynbundið áreiti og kynferðisleg áreitni er óheimilt innan veggja Lyfjastofnunar.

Með kynbundnu áreiti er átt við hvers kyns ósanngjarna og/eða móðgandi hegðun, sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður og er í óþökk eða hefur áhrif á sjálfsvirðingu þess sem fyrir henni verður og er haldið áfram þrátt fyrir að gefið sé skýrt í skyn að hegðunin sé óvelkomin. Áreitnin getur verið líkamleg, orðbundin eða táknræn. Eitt tilvik getur talist kynbundin áreitni ef það er alvarlegt.

Með kynferðislegri áreitni er átt við hvers kyns ósanngjarna og/eða móðgandi kynferðislega hegðun sem er í óþökk og hefur áhrif á sjálfsvirðingu þess sem fyrir henni verður og er haldið áfram þrátt fyrir að gefið sé skýrt í skyn að hegðunin sé óvelkomin. Áreitnin getur verið líkamleg, orðbundin eða táknræn. Eitt tilvik getur talist kynferðisleg áreitni ef það er alvarlegt.

Aðgerðaáætlun: Kynferðislega áreitni, aðra kynbundna áreitni eða ótilhlýðilega háttsemi geta starfsmenn tilkynnt til næsta yfirmanns, starfsmannastjóra, sviðsstjóra lögfræðisviðs eða forstjóra. Slík mál fara í feril, sbr. sérstakt gæðaskjal um einelti.

Á hverju hausti verður haldinn almennur starfsmannafundur þar sem öllu starfsfólki verður tryggð fræðsla um þær verklagsreglur sem í gildi eru ef upp koma atvik sem varða kynferðislega eða kynbundna áreitni hjá Lyfjastofnun.

Mat og eftirfylgni: Árlega er skoðað hvort þörf er á öðrum aðgerðum eða endurskoðun á kvörtunarferli.

XI. Þátttaka í vinnuhópum

Markmið: Vinnuhópar innan stofnunarinnar skulu skipaðir báðum kynjum en þó þannig að haft sé að leiðarljósi að nýta bestu sérfræðiþekkingu hverju sinni.
 
Aðgerðaáætlun: Þegar stofnaðir eru vinnuhópar sem hafa þann starfa að vinna/rýna tiltekin mál þá skal ætíð haft hugfast að jafnvægi kynjanna sé sem best, þó þannig að haft sé að leiðarljósi það markmið að besta sérfræðiþekkingin sé nýtt hverju sinni.
 

Mat og eftirfylgni: Starfsmannastjóri óskar árlega eftir yfirliti frá sviðsstjórum um skipun vinnuhópa og fer yfir hvort jafnræðisreglum hafi verið fylgt.

XII. Jafnréttisfulltrúi

Jafnréttisfulltrúar hvers ráðuneytis fjalla um og hafa eftirlit með jafnréttisstarfi á málasviði þeirra og stofnana á stjórnsýslusviði viðkomandi ráðuneytis.

Starfsmannateymi tilnefnir jafnréttisfulltrúa Lyfjastofnunar. Jafnréttisfulltrúi fylgist með framgangi jafnréttisstefnu þessarar innan stofnunarinnar.

Starfsmaður getur leitað til jafnréttisfulltrúa með mál er varða hvers kyns áreitni eða misrétti. Þessi mál er einnig unnt að ræða beint við næsta yfirmann, starfsmannastjóra, sviðsstjóra lögfræðisviðs eða forstjóra.

Uppfært 10. apríl 2014