Störf í boði

Lyfjastofnun auglýsir á þessari síðu þau störf sem í boði eru hjá stofnuninni hverju sinni, með greinargóðum upplýsinum um menntunarkröfur, hæfni og umsóknarfrest

13. maí 2022

Lyfjastofnun óskar eftir að ráða drífandi einstaklinga sem þrífast á spennandi verkefnum, sýna frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum auk þess að eiga auðvelt með að vinna í teymi. Um er að ræða fjölbreytt störf á góðum vinnustað.

Gæða- og öryggisstjóri heyrir undir sviðsstjóra gæða-og upplýsingatæknisviðs. Sviðið er eitt þriggja stoðsviða Lyfjastofnunar. Á sviðinu er einnig upplýsingatæknideild auk skjalastjóra.

Helstu verkefni:

• Innleiðing, vöktun og viðhald stjórnkerfis gæða-og upplýsingaöryggismála.
• Umsjón með rekstri og þróun á gæðakerfi.
• Framkvæmd áhættumats á kerfum og ferlum.
• Ábyrgð á öryggi húsnæðis, þ.m.t. brunavörnum, myndavélum, aðgangskerfi og almennum umgengisreglum.
• Ábyrgð á og fræðsla til starfsmanna varðandi gæða- og öryggismál.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking á ISO 27001 og gerð áhættumats er skilyrði
• Þekking á ISO 9001 og skjalastýringu er kostur
• Mjög gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
• Mjög góð samskiptahæfni, þjónustulund, jákvæðni og sveigjanleiki
• Afburða tölvuhæfni, nákvæmni, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
• Teymisvitund, frumkvæði og faglegur metnaður

Lyfjastofnun auglýsir laust starf lögfræðings og persónuverndarfulltrúa. Lögfræðingur starfar á skrifstofu forstjóra þar sem önnur helstu verkefni eru stjórnsýsla og alþjóðlegt samstarf auk mannauðsmála.

Helstu verkefni:

• Lögfræðileg ráðgjöf til forstjóra, sviðsstjóra og annarra starfsmanna stofnunarinnar
• Afgreiðsla erinda og fyrirspurna frá almenningi og samskipti við önnur stjórnvöld
• Túlkun og skýring laga og reglugerða og annarra stjórnsýslufyrirmæla
• Umsjón með dómsmálum- og kærum sem snúa að starfssviði stofnunarinnar
• Undirbúningur og vinna við tillögur að endurskoðun og breytingum á lögum og reglugerðum
• Þátttaka í nefndarstörfum og störfum vinnuhópa innan og utan stofnunar, ásamt erlendu samstarfi
• Eftirlit með að starfsemi stofnunarinnar sé í samræmi við persónuverndarlög
• Ábyrgð á innra eftirliti, ráðgjöf og upplýsingagjöf. Kemur á framfæri tillögum á grundvelli persónuverndarlöggjafar ásamt því að vera     tengiliður við Persónuvernd
• Fræðsla til starfsmanna vegna persónuverndar og efling persónuverndarmenningar innan stofnunarinnar
• Vinna að umbótum í starfsemi Lyfjastofnunar í tengslum við persónuverndarlöggjöf
• Veita ráðgjöf um túlkun á lögum um persónuvernd og úrlausn álitaefna
• Fræðsla til starfsmanna
• Framkvæmd úttekta

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
• A.m.k. 3 ára starfsreynsla sem lögfræðingur
• Þekking á stjórnsýslurétti, persónuverndarrétti og evrópurétti
• Þekking á löggjöf á sviði lyfja og lækningatækja er kostur
• Reynsla af gerð umsagna um lögfræðileg málefni
• Reynsla á sviði opinberrar stjórnsýslu
• Leiðtogahæfni, ábyrgð og heiðarleiki
• Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli ásamt færni til tjáningar í ræðu og riti
• Kunnátta í norðurlandamáli er kostur
• Mjög góð samskiptahæfni, þjónustulund, jákvæðni og sveigjanleiki
• Afburða tölvuhæfni, nákvæmni, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
• Teymisvitund, frumkvæði og faglegur metnaður

Lyfjastofnun er eftirsóknarverður vinnustaður sem leggur áherslu á gott vinnuumhverfi, starfsþróun og framfylgir stefnu um samræmingu fjölskyldulífs og vinnu. Helstu hlutverk stofnunarinnar eru útgáfa markaðsleyfa og gæðamat, eftirlit með lyfjum og lækningatækjum, vísindaráðgjöf, verð-og greiðsluþátttaka lyfja og upplýsingagjöf. Hjá Lyfjastofnun starfa 86 starfsmenn af 6 þjóðernum.. Gildi Lyfjastofnunar eru: Gæði – Traust – Þjónusta. Nánari upplýsingar um Lyfjastofnun má finna á: www.lyfjastofnun.is


Umsóknarfrestur er til og með 30. maí 2022.

Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Lyfjastofnun hefur hlotið jafnlaunavottun og eru laun samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og hlutaðeigandi stéttarfélags. Áhugasamir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá lokum umsóknarfrests.


Upplýsingar veita Thelma Kristín Kvaran ([email protected]) og Hafdís Ósk Pétursdóttir ([email protected]) í síma 511 1225.

Var efnið hjálplegt Nei

Hvað þarf að laga?


LiveChat