Jafnréttisáætlun

Markmið laga nr. 150/2020  um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna er að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum, og jafna þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. Með hliðsjón af markmiði laganna og að teknu tilliti til 65. gr. stjórnarskrárinnar hefur Lyfjastofnun sett sér jafnréttisáætlun.

Ábyrgð

Forstjóri Lyfjastofnunar ber ábyrgð á að jafnréttisáætlun stofnunarinnar sé fylgt eftir og haldið við. Sviðsstjórar og deildarstjórar annast eftirlit með að áætluninni sé framfylgt, hver á sínu sviði.

Jafnréttisáætlun skal endurskoða á þriggja ára fresti.

Launajafnrétti

Markmið: Konum og körlum sem starfa hjá Lyfjastofnun skulu greidd sömu laun og skulu njóta sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt eða sambærileg störf. Þannig skulu laun ákveðin á sama hátt fyrir konur og karla og viðmiðin sem lögð eru til grundvallar við launaákvörðun skulu vera hin sömu.

Aðgerðaáætlun: Í þessu skyni skal stofnunin notast við kynhlutlaus viðmið um frammistöðu í starfi. Með kjörum í þessu sambandi er, auk launakjara, átt við lífeyris-, orlofs- og veikindarétt og hvers konar önnur starfskjör eða réttindi sem metin eru til fjár.

Mat og eftirfylgni: Árlega skal farið yfir laun karla og kvenna sem starfa hjá Lyfjastofnun með tilliti til launajafnréttis. Komi í ljós við árlega yfirferð á launum hjá Lyfjastofnun að konum og körlum séu ekki greidd sömu eða sambærileg laun fyrir sömu eða sambærileg störf þá skal það leiðrétt.

Auglýsingar um laus störf

Markmið: Laus störf innan Lyfjastofnunar skulu standa opin jafnt konum sem körlum. Orða skal allar starfsauglýsingar á vegum Lyfjastofnunar með þeim hætti að bæði kynin séu höfð í huga við gerð þeirra.

Aðgerðaáætlun: Þegar unnið er að gerð auglýsinga um laus störf hjá Lyfjastofnun skulu störf alltaf vera ókyngreind. Jafnframt skal alltaf tilgreint að konur jafnt sem karlar séu hvött til að sækja um viðkomandi starf.

Mat og eftirfylgni: Árlega skal yfirfara þær auglýsingar sem birtar hafa verið á vegum Lyfjastofnunar til að kanna hvort staðið hafi verið við framangreind markmið.

Ráðningar í störf

Markmið: Við ráðningu í störf hjá stofnuninni skal ætíð leggja áherslu á að ráða hæfasta umsækjandann í starfið, óháð kyni. Í því sambandi skal líta til málefnalegra sjónarmiða svo sem færni, menntunar, reynslu og hæfni til mannlegra samskipta. Jafnréttissjónarmið skulu metin til jafns á við önnur sjónarmið.

Aðgerðaáætlun: Lyfjastofnun stefnir að því að hafa sem jafnast hlutfall kynjanna í hinum ýmsu störfum á öllum sviðum innan stofnunarinnar. Við ráðningu nýrra starfsmanna þar sem val stendur á milli tveggja jafnhæfra starfsmanna, karls og konu, skal haft í huga að jafna hlutfall kynjanna hjá stofnuninni.

Konur hafa frá upphafi verið í meirihluta sem starfsmenn Lyfjastofnunar. Til þess að jafna hlutfall kvenna og karla sem starfa hjá stofnuninni þá hefur undanfarin ár verið hugað að því að fjölga karlmönnum við nýráðningar.

Mat og eftirfylgni: Árlega skal farið yfir ráðningar nýrra starfsmanna með tilliti til framangreinds og kannað annars vegar hvort markmið um að hafa sem jafnast hlutfall kynjanna að störfum hafi gengið eftir sem og hvort jöfn staða kvenna og karla sé höfð í huga við nýráðningar.

Samskipti innan stofnunarinnar

Markmið: Í daglegum störfum innan stofnunarinnar er óheimilt að mismuna einstaklingum vegna kynferðis, aldurs, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, kynhneigðar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. Starfsmenn skulu hafa jafna möguleika á að nýta hæfileika sína og þekkingu á sem bestan hátt.

Við úthlutun verkefna meðal starfsmanna stofnunarinnar, tilfærslu og framgöngu í starfi skal þess gætt að einstaklingum sé ekki mismunað vegna kynferðis. Þá skulu konur og karlar sem starfa hjá stofnuninni hafa jafna möguleika til að axla ábyrgð í starfi.

Starfsmenn skulu haga tali sínu og athöfnum þannig að það sé öðru kyninu ekki til minnkunnar, lítilsvirðingar eða stríði gegn jafnri stöðu og jafnrétti kynjanna á nokkurn hátt, sbr. gæðaskjal um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi.

Aðgerðaáætlun: Á degi hverjum skulu forstjóri, sviðsstjórar, deildarstjórar og teymisstjórar vera fyrirmynd annarra starfsmanna um góð samskipti innan stofnunarinnar.

Yfirmenn skulu taka alvarlega allar ábendingar sem berast um ótilhlýðilega háttsemi og/eða slæm samskipti starfsmanna innan stofnunarinnar. Brugðist skal við þeim af yfirmönnum/forstjóra án tafar.

Mat og eftirfylgni: Árlega skal farið yfir hvort markmið um góð samskipti innan stofnunarinnar hafi náðst, sem og hvort gripið hafi verið til viðeigandi aðgerða í hvert sinn.

Vandamál vegna ofangreindra atriða eru skráð og í hvert skipti metið hvort eða hvaða aðgerða er þörf til að bregðast við. Mannauðsstjóri kannar þessi atriði árlega.

Samræming fjölskyldulífs og atvinnu

Markmið: Konum og körlum sem starfa hjá Lyfjastofnun skal gert kleift, sem frekast er unnt, að samræma fjölskyldulíf sitt og atvinnu. Til þess að svo megi verða geta einstaklingar sem starfa hjá stofnuninni óskað eftir því að vinnutími verði aðlagaður að þörfum þeirra. Slíkar beiðnir eru metnar hverju sinni með tilliti til viðkomandi starfs og þarfa stofnunarinnar.

Aðgerðaáætlun: Í starfsmannahandbók er skráður sá sveigjanleiki er starfsmenn njóta í starfi og gildir jafnt fyrir karla og konur. Starfsmenn koma óskum um sveigjanleika til næsta yfirmanns og er svarað eins fljótt og unnt er. Óskir um sveigjanleika geta t.d. falið í sér að vinna frá heimili í ákveðinn tíma, framkvæma vinnuskyldu í ákveðnum hlutföllum milli heimilis og skrifstofu, fara í tímabundið lægra vinnuhlutfall o.s.frv.

Mat og eftirfylgni: Mannauðsstjóri kannar árlega sveigjanleika með tilliti til kynja og hvort frekari aðgerða sé þörf.

Starfsþjálfun og endurmenntun

Markmið: Konur sem og karlar sem starfa hjá Lyfjastofnun í sambærilegum störfum skulu njóta jafnra möguleika til sí- og endurmenntunar. Þá skulu bæði kynin einnig njóta jafnra möguleika til starfsþjálfunar og til að sækja námskeið sem haldin eru til að auka hæfni í starfi eða til undirbúnings öðrum störfum, sbr. hér gæðaskjal Starfsþjálfunar- og endurmenntunarstefna Lyfjastofnunar.

Aðgerðaáætlun: Í starfsmannasamtali sem haldið er árlega hafa allir starfsmenn, konur og karlar, tækifæri til að ræða við næsta yfirmann um starfsþjálfunarþörf og endurmenntun. Umsóknir um starfsþjálfun og endurmenntun skulu fara að því sem greint er frá í fyrrnefndu gæðaskjali.

Mat og eftirfylgni: Mannauðsstjóri skráir endurmenntun og þjálfun starfsmanna og leggur mat á þjálfunarþörf í samráði við yfirmenn.

Kynbundin áreitni, kynferðisleg áreitni og kynbundið ofbeldi

Markmið: Kynbundin áreitni, kynferðisleg áreitni og kynbundið ofbeldi eru óheimil innan veggja Lyfjastofnunar.

Með kynbundinni áreitni er átt við hegðun sem tengist kyni þess sem fyrir henni verður, er í óþökk viðkomandi og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi og skapa aðstæður sem eru ógnandi, fjandsamlegar, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi fyrir viðkomandi.

Með kynferðislegri áreitni er átt við hvers kyns kynferðisleg hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður og hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi, einkum þegar hegðunin leiðir til ógnandi, fjandsamlegra, niðurlægjandi, auðmýkjandi eða móðgandi aðstæðna. Hegðunin getur verið orðbundin, táknræn og/eða líkamleg.

Með kynbundnu ofbeldi er átt við ofbeldi á grundvelli kyns sem leiðir til eða gæti leitt til líkamlegs, kynferðislegs eða sálræns skaða eða þjáninga þess sem fyrir því verður, einnig hótun um slíkt, þvingun eða handahófskennda sviptingu frelsis, bæði í einkalífi og á opinberum vettvangi.

Aðgerðaáætlun: Kynbundna áreitni, kynferðislega áreitni og kynbundið ofbeldi geta starfsmenn tilkynnt til næsta yfirmanns, mannauðsstjóra, eða forstjóra. Slík mál fara í feril, sbr. áðurgreint gæðaskjal um Einelti, kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni og ofbeldi.

Á hverju hausti verður haldinn almennur starfsmannafundur þar sem öllu starfsfólki verður tryggð fræðsla um þær verklagsreglur sem í gildi eru ef upp koma atvik sem varða kynferðislega eða kynbundna áreitni hjá Lyfjastofnun.

Mat og eftirfylgni: Árlega er skoðað hvort þörf er á öðrum aðgerðum eða endurskoðun á kvörtunarferli.

Þátttaka í vinnuhópum

Markmið: Vinnuhópar innan stofnunarinnar skulu skipaðir báðum kynjum en þó þannig að haft sé að leiðarljósi að nýta bestu sérfræðiþekkingu hverju sinni.

Aðgerðaáætlun: Þegar stofnaðir eru vinnuhópar sem hafa þann starfa að vinna/rýna tiltekin mál þá skal ætíð haft hugfast að jafnvægi kynjanna sé sem best, þó þannig að haft sé að leiðarljósi það markmið að besta sérfræðiþekkingin sé nýtt hverju sinni.

Mat og eftirfylgni: Mannauðsstjóri óskar árlega eftir yfirliti frá sviðsstjórum um skipun vinnuhópa og fer yfir hvort jafnræðis hafi verið gætt.

Var efnið hjálplegt Nei

Hvað þarf að laga?


LiveChat