Innflutningur einstaklinga á lyfjum

Um innflutning einstaklinga á lyfjum til eigin nota gilda ákvæði reglugerðar nr. 212/1998, um innflutning einstaklinga á lyfjum til eigin nota, með síðari breytingum. Það er á ábyrgð einstaklings að kynna sér þær reglur sem gilda um innflutning lyfja til eigin nota.

Innflutningur einstaklinga frá EES ríkjum

Einstaklingar mega flytja inn lyf til eigin nota í farangri og pósti frá ríkjum innan EES að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.

Heimilt er að flytja inn 100 daga skammt af lyfjum sem ekki falla undir takmarkanir vegna ávana- og fíknilyfja, vefjaaukandi stera og skyldra efna, og vaxtarhormóna og skyldra efna.

Heimilt er að flytja inn í farangri ávana og fíknilyf sem merkt eru NI-NIV og PI-PIII í fylgiskjali II við reglugerð nr. 233/2001 um ávana og fíkniefni og önnur eftirlitsskyldefni með síðari breytingum, Frá ríkjum innan Schengen má flytja inn 30 daga skammt, og 14 daga skammt frá ríkjum utan Schengen.

Heimilt er að flytja inn í pósti eða farangri 30 daga skammt af vefjaaukandi stera og hliðstæð efni, og vaxtarhormóna og hliðstæð efni.

Einstaklingur sem hyggur á innflutning lyfja frá EES ríkjum til eigin nota verður að geta sýnt tollayfirvöldum fram á að hann hafi þörf fyrir lyfin með vottorði, lyfseðli eða skriflegri yfirlýsingu frá lækni, og að hann hafi aflað lyfjanna með lögmætum hætti.

Framangreint er að finna í 2. 3. 5. og 6. gr. reglugerðar nr. 212/1998 um innflutning einstaklinga á lyfjum til eigin nota og í fylgiskjali við reglugerð nr. 233/2001 um ávana- og fíkniefni og önnur eftirlitsskyldefni.

Einstaklingi er ekki heimilt að flytja inn í pósti ávana og fíknilyf sem merkt eru NI-NIV og PI-PIII í fylgiskjali II við reglugerð nr. 233/2001 um ávana og fíkniefni og önnur eftirlitsskyldefni með síðari breytingum.

Framangreint er að finna í 5. gr. reglugerðar nr. 212/1998 um innflutning einstaklinga á lyfjum til eigin nota og í fylgiskjali við reglugerð nr. 233/2001 um ávana- og fíkniefni og önnur eftirlitsskyld efni.

  • Sönnun þess að lyfjanna hafi verið aflað á lögmætan hátt, það er t.d. gert með kvittun úr apóteki.
  • Sönnun þess að móttakandi sé eigandi lyfjanna og að hann hafi þörf fyrir þau í því magni sem heimilt er samkvæmt reglugerð. Það er gert með lyfseðli eða vottorði frá lækni, með leiðbeiningum um notkun, sem sannar óvéfengjanlega framangreint.

Framangreint er að finna í 2. gr. reglugerðar nr. 212/1998 um innflutning einstaklinga á lyfjum til eigin nota.

Innflutningur einstaklinga frá ríkjum utan EES

Einstaklingar mega flytja inn lyf í farangri frá ríkjum utan EES að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.

Heimilt er að flytja inn í farangri 100 daga skammt af lyfjum sem ekki falla undir takmarkanir vegna ávana- og fíknilyfja, vefjaaukandi stera og hliðstæð efni, og vaxtarhormóna og hliðstæð efni.

Heimilt er að flytja inn í farangri ávana og fíknilyf sem merkt eru NI-NIV og PI-PIII í fylgiskjali II við reglugerð nr. 233/2001 um ávana og fíkniefni og önnur eftirlitsskyldefni með síðari breytingum, 30 daga skammt frá ríkjum innan Schengen (það á einungis við um Sviss þar sem það ríki er utan EES en innan Schengen) og 14 daga skammt frá ríkjum utan Schengen.

Heimilt er að flytja inn í farangri 30 daga skammt af vefjaaukandi stera og hliðstæð efni, og vaxtarhormóna og hliðstæð efni.

Einstaklingur sem hyggur á innflutning lyfja frá ríkjum utan EES til eigin nota verður að geta sýnt tollayfirvöldum fram á að hann hafi þörf fyrir lyfin með vottorði, lyfseðli eða skriflegri yfirlýsingu frá lækni, og að hann hafi aflað lyfjanna með lögmætum hætti.

Framangreint er að finna í 2. 4. 5. og 6. gr. reglugerðar nr. 212/1998 um innflutning einstaklinga á lyfjum til eigin nota og í fylgiskjali við reglugerð nr. 233/2001 um ávana- og fíkniefni og önnur eftirlitsskyldefni.

Einstaklingum er ekki heimilt að flytja inn lyf í pósti frá ríkjum utan EES.

Framangreint er að finna í 4. gr. reglugerðar nr. 212/1998 um innflutning einstaklinga á lyfjum til eigin nota.

  • Sönnun þess að lyfjanna hafi verið aflað á lögmætan hátt, það er t,d. gert með kvittun úr apóteki.
  • Sönnun þess að móttakandi sé eigandi lyfjanna og að hann hafi þörf fyrir þau í því magni sem heimilt er samkvæmt reglugerð. Það er gert með lyfseðli eða vottorði frá lækni, með leiðbeiningum um notkun, sem sannar óvéfengjanlega framangreint.

Framangreint er að finna í 2. gr. reglugerðar nr. 212/1998 um innflutning einstaklinga á lyfjum til eigin nota.

Undanþáguheimild

Unnt er að sækja um undanþágu á grundvelli 6. gr. a. reglugerðar nr. 212/1998 um innflutning einstaklinga á lyfjum til eigin nota.

Á grundvelli 6. gr. a. er Lyfjastofnun heimilt að veita undanþágu frá ákvæðum 3.–5. gr. reglugerðarinnar vegna sérstakra aðstæðna, þegar sýnt er fram á að heilsu eða lífi einstaklings sé verulega ógnað.

Sækja verður um undanþágu á grundvelli 6. gr. a. innan tveggja vikna frá því að Lyfjastofnun tilkynnti um synjun á innflutningi.

Ef lyf eru stöðvuð í pósti og læknir einstaklings telur að lífi eða heilsu einstaklingsins sé verulega ógnað fái hann ekki lyfið, getur einstaklingur sótt um að fá undanþágu frá ákvæðum í 3.-5. gr. reglugerðar nr. 212/1998 um innflutning einstaklinga á lyfjum til eigin nota.

Undir greinarnar falla innflutningur í pósti frá ríkjum utan EES, og innflutningur á ávana- og fíknilyfjum í pósti.

Framangreint er að finna í 6. gr. a reglugerðar nr. 212/1998 um innflutning einstaklinga á lyfjum til eigin nota.

  • Að geta sýnt fram á að lyfjanna hafi verið aflað á lögmætan hátt.
  • Að geta sýnt fram á að einstaklingur hafi þörf fyrir lyfin með skriflegri yfirlýsingu eða vottorði frá lækni.
  • Að geta gefið upplýsingar um notkun einstaklingsins á lyfinu með skriflegri yfirlýsingu eða vottorði frá lækni.
  • Að flytja til landsins meira magn af vefjaaukandi sterum og hliðstæðum efnum, og vaxtarhormónum og hliðstæðum efnum, en heimilt er skv. 6. gr. reglugerðarinnar.

Framangreint er að finna í 2. og 6. gr. reglugerðar nr. 212/1998 um innflutning einstaklinga á lyfjum til eigin nota.

Sótt er um undanþágu á Mínum síðum Lyfjastofnunar innan tveggja vikna frá því að Lyfjastofnun tilkynnti um synjun á innflutningi.

Umsókn þarf að fylgja vottorð frá lækni sem sýnir fram á með óvéfengjanlegum hætti að heilsu eða lífi einstaklings sé verulega ógnað nema að fenginni undanþágunni.

Lyfjastofnun áskilur sér rétt til að afla álits sérfræðings, eða innlendrar eða erlendrar stofnunar, á því hvort vottorð læknisins sé óvéfengjanlegt.

Leita skal leiða til að fá lyf til landsins fyrir einstaklinga með öðrum leiðum. Lyfjastofnun metur beiðnir um undanþágu í hverju tilviki.

 

2.gr. reglugerð nr. 212/1998

Einstaklingar geta flutt inn lyf til eigin nota, að því tilskyldu að um sé að ræða lyf sem aflað hefur verið með lögmætum hætti til notkunar fyrir menn.

Einstaklingur skal geta framvísað vottorði læknis, lyfseðli eða annarri skriflegri yfirlýsingu ásamt fyrirmælum um notkun, er færi fullnægjandi sönnur á að lyfjanna hafi verið aflað með lögmætum hætti og að lyfin séu honum nauðsynleg í því magni sem tilgreint er.

3. gr. reglugerð nr. 212/1998

Einstaklingur má hafa með sér til landsins eða flytja með pósti, frá ríkjum á Evrópska efnahagssvæðinu, lyf til eigin nota í magni sem svarar til mest 100 daga notkunar.

4. gr. reglugerð nr. 212/1998

Einstaklingur má hafa með sér til landsins, frá ríkjum utan Evrópska efnahagssvæðisins, lyf til eigin nota í magni sem svarar til mest 100 daga notkunar.

Óheimilt er að flytja inn lyf með pósti frá ríkjum utan Evrópska efnahagssvæðisins.

5. gr. reglugerð nr. 212/1998

Þegar um er að ræða lyf, sem falla undir ákvæði laga og reglugerða um ávana- og fíkniefni og talin eru á listum N-I, N-II, N-III og N–IV í alþjóðasamningi um ávana- og fíknilyf (Convention on Narcotic Drugs 1961) og á listum P-I, P-II og P-III í alþjóðasamningi um ávana- og fíkniefni (Convention on Psychotropic Substances 1971), sem Ísland er aðili að, gildir eftirfarandi um innflutning þeirra.

Einstaklingum, með búsetu í landi sem er aðili að Schengen-samningnum, er heimilt að flytja með sér lyf, sbr. 1. mgr., til eigin nota og ávísað hefur verið á lögmætan hátt til allt að 30 daga notkunar, skv. ákvæði 75. gr. Schengen-samningsins, sbr. einnig ákvæði gildandi reglugerðar um ávana- og fíkniefni og önnur eftirlitsskyld efni.

Sama gildir um einstaklinga með búsetu utan Schengen, nema þeim er einungis heimilt að flytja með sér lyf til 14 daga notkunar.

Óheimilt er að flytja inn með pósti lyf samkvæmt þessum ákvæðum.

6. gr. reglugerð nr. 212/1998

Óheimilt er að flytja inn í eigin farangri eða á annan hátt lyf af flokki vefaukandi stera (anabolica) og hliðstæðra efna samkvæmt c.-lið í skrá Alþjóðaólympíunefndarinnar, eða hormón heiladinguls og undirstúku (pituitary og hypothalamic), þ.e. vaxtarhormón og hliðstæð efni samkvæmt f.-lið í skrá Alþjóðaólympíunefndarinnar yfir lyf sem bönnuð eru í íþróttum, umfram það magn sem einstaklingur þarf til mest 30 daga notkunar.

Tollayfirvöld geta krafist þess að einstaklingur sem hefur í fórum sínum lyf samkvæmt 1. mgr. færi fullnægjandi sönnur á, að lyfin séu honum nauðsynleg í því magni sem tilgreint er t.d. með vottorði læknis.

6. gr. a. reglugerð nr. 212/1998

Undanþágur.

Lyfjastofnun er heimilt að veita undanþágur frá ákvæðum 3. – 5. gr., vegna sérstakra aðstæðna, þegar sýnt er fram á að heilsu eða lífi einstaklings sé verulega ógnað.

Finnir þú ekki svör við spurningum þínum á vef Lyfjastofnunar, getur þú sent erindi í gegnum mínar síður. Allar fyrirspurnir og svör um þennan málaflokk fara fram skriflega.

EES ríki

Aðildarríki Evrópska efnahagssvæðisins eru öll 27 aðildarríki Evrópusambandsins (Austurríki, Belgía, Búlgaría, Danmörk, Eistland, Finnland, Frakkland, Grikkland, Holland, Írland, Ítalía, Króatía, Kýpur, Lettland, Litháen, Lúxemborg, Malta, Pólland, Portúgal, Rúmenía, Slóvakía, Slóvenía, Spánn, Svíþjóð, Tékkland, Ungverjaland og Þýskaland) og þrjú EFTA ríki (Ísland, Noregur og Liechtenstein).

Schengen ríki

Austurríki, Belgía, Danmörk, Eistland, Finnland, Frakkland, Grikkland, Holland, Ísland, Ítalía, Lettland, Liechtenstein, Litháen, Lúxemborg, Malta, Noregur, Pólland, Portúgal, Slóvakía, Slóvenía, Spánn, Sviss, Svíþjóð, Tékkland, Ungverjaland og Þýskaland.

Var efnið hjálplegt Nei

Hvað þarf að laga?


LiveChat